חיפוש נכס

על הפרוייקט

פרויקט עם יחידות דיור למשתכן באילת

שלבי התכנית
תכנית "מחיר למשתכן" הינה שיטת שיווק חדשה שיזם משרד הבינוי והשיכון. התכנית מאפשרת לרוכשי דירה ראשונה לרכוש דירה במחיר הנמוך ממחירי השוק.

שלב  1 – מול משרד הבינוי והשיכון – הנפקת אישור זכאות

יש להנפיק “אישור זכאות” (עפ”י הקריטריונים המופיעים באתר משרד הבינוי והשיכון) באחת מהחברות (עמידר, מילגם ומרכז אלונים מקבוצת מ.ג.ע.ר) למתן שירותי טיפול בבקשות לסיוע בדיור. ניתן להוציא “אישור זכאות” גם דרך אתר האינטרנט של משרד הבינוי והשיכון. מומלץ לבחון יכולת מימון לרכישה (משכנתא וכו’), אין טעם להגיש בקשה אם אין יכולת כלכלית לרכישה. מחירי הדירות מופיעים באתר זה, בפרק תוכניות דירה.

שלב 2 – מול משרד הבינוי והשיכון – תקופת ההרשמה ל-28 ימים

משרד הבינוי והשיכון יפרסם באתר האינטרנט שלו מידע על פתיחת ההרשמה באתר ההגרלות למחזיקי “אישור זכאות” בלבד. במידה ויש ברשות הנרשמים “אישור זכאות” בתוקף, יוכלו לבצע רישום דרך האתר של משרד הבינוי והשיכון. במקביל, חברת האחים אוזן תפרסם הודעות על פתיחת ההרשמה למשך 28 ימים בעיתונות הכתובה. לרשותכם באתר זה מידע אודות הדירות המוצעות להגרלה במסגרת “מחיר למשתכן” (תב”ע, הדמיות תוכניות דירה, מחירים וכו’).

שלב 3 –  מול משרד הבינוי והשיכון – ההגרלה ורשימת הזוכים

במשך 11 הימים מסיום שלב 2* תתבצע הגרלה בין הנרשמים במשרד הבינוי והשיכון על מיקומם בסדר בחירת הדירות. רשימת הזוכים ומיקומם הסידורי בהגרלה תתפרסם באתר משרד הבינוי והשיכון, וכן תשלח הודעה בדוא”ל ע”י משרד הבינוי והשיכון. למען הסר ספק, הזוכה בכל מספר סידורי הנמוך ביותר יבחר ראשון וכך הלאה. הודעה תישלח גם לנרשמים שלא עלו בהגרלה. אין צורך בשלב זה לפנות לחברה, החברה תזמן אתכם באופן יזום עפ”י סדר ההגרלה לבחירת הדירה.

שלב 4 – מול משרד הבינוי והשיכון – הצגת הפרויקט

חברתנו תעמוד לרשות הזוכים במתן מידע על אופן הרכישה במסגרת “מחיר למשתכן” במתכונת הבאה: זימון יזום של הזוכים ע”י החברה לקבלת הסבר ומידע על התהליך.

בשלב זה על הרוכש לגבש החלטה לגבי הדירה אותה ירצה לרכוש (מגרש, בניין, דירה). מומלץ להכין רשימת עדיפויות לפי מיקומכם בהגרלה, לדוגמה מקום 10 יכין 11 אפשרויות, מקום 20 יכין 21 אפשרויות וכך הלאה. מומלץ להיכנס למלאי הדירות באתר זה ולהתעדכן במלאי הקיים. מלאי הדירות מוצג בפרק “תוכניות דירה” – עדכון הדירות נתון לשינוי בכל עת ומבוצע ע”י החברה מעת לעת. מודגש כי אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת. הנ”ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה.

* לאור המצב ובהתאם להנחיות משרד הבריאות ומשרד השיכון, לא מועבר כנס הסברה פרונטלי אלא כל החומרים מועלים לאתר.

שלב 5 – מול משרד הבינוי והשיכון – בחירת הדירה

לאחר סיום שלב 4* חברת האחים אוזן תזמן את הזוכים עפ”י מיקומם הסידורי בהגרלה לבחירת הדירה. במעמד זה יציגו הזוכים את האסמכתאות הנדרשות כגון: הודעת זכייה, תעודה זהות מקורית וכד’. כמו כן, במעמד זה יחתמו הרוכשים על טופס בחירת הדירה – טופס זה יהווה אסמכתא להכנת חוזה מכר על הדירה ולא תהיה אפשרות לרוכש לשנות את הבחירה.

אי הגעה במועד ובזמן שנקבע לפגישת “בחירת הדירה” תבטל את זכותכם לבחירת דירה (עפ”י נהלי משרד הבינוי והשיכון).

מודגש שבמעמד בחירת הדירה חייבים להגיע כל הזוכים הרשומים בטופס אישור הזכייה, או נציג מטעמם המלווה ביפוי כוח נוטריוני.

בסיום הליך זה יתואם עמכם מועד לחתימת חוזה הרכישה – יחד עם זאת, יהיה ניתן לחתום על חוזה רכישה גם במעמד זה.

שלב 6 – מול משרד הבינוי והשיכון – חתימת חוזה

כ-14 ימים לאחר בחירת הדירה תזומנו לחתימת חוזה הרכישה ע”י החברה. על הזוכים להגיע לחתימת החוזה בליווי המסמכים הנדרשים על פי הנחיות משרד הבינוי והשיכון. מעמד החתימה האמור בסעיף זה הנו לחתימה על החוזה בלבד. מובהר כי חוזה המכר ונספחיו נבדקו ואושרו ע”י משרד הבינוי והשיכון ולא יתקבלו השגות או בקשות לשינוי הנוסח ולא יתנהל לגביהם משא ומתן משפטי. לנוחיותכם ריכזנו את המסמכים הנדרשים בשלב הבא.

* לאור המצב ובהתאם להנחיות משרד הבריאות ומשרד השיכון, משך הזמן בין בחירת הדירה לחתימת החוזה הוארך ל30 ימים.

הערה כללית

בכל מקרה של אי עמידה בכל אחד מהמועדים המצוינים, בכל שלב שהוא, תהיה אפשרות לפסול את הזכייה ו/או לשנות את מיקום הזוכה בסדר בחירת יחידות הדיור, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה המנהלת, לרבות במקרה בו הזוכה לא הגיע במועד שנקבע לו לבחירת הדירה ו/או לא הגיע לחתום על הסכם המכר במועד שנקבע לו.

*המועדים המצוינים עשויים להשתנות בהתאם להחלטת משרד הבינוי והשיכון. המידע המחייב הוא זה המופיע באתר משרד הבינוי והשיכון, המידע באתר זה הוא לרקע כללי


 


היתר בנייה להורדה

תוכנית סביבה מגרש 100 להורדה 

תוכנית סביבה מגרש 102 להורדה 


תוכנית סביבה מגרשים 100-102 להורדה 

ג4 להורדה

מפרט מכר מאושר להורדה

חוזה חתום להורדה

יפוי כוח נוטריוני - לחתימה על הסכם מכר - להורדה

יפוי כוח רגיל - לבחירת דירה - להורדה


100

102

היתר בניה להורדה - בקרוב


 

בניין A
מגרש 100
הורדת תוכניות קומה בבניין
הורדת תוכניות הדירה בבניין
קומה 5 דירה 10
חופשי
קומה 4 דירה 8
חופשי
דירה 9
חופשי
קומה 3 דירה 6
חופשי
דירה 7
חופשי
קומה 3 דירה 4
חופשי
דירה 5
למשתכן
קומה 2 דירה 2
למשתכן
דירה 3
למשתכן
קומה 1 דירה 1
חופשי


 
בניין B
מגרש 100
הורדת תוכניות קומה בבניין
הורדת תוכניות הדירה בבניין
קומה 4 דירה 10
חופשי
דירה 9
חופשי
קומה 3 דירה 8
חופשי
דירה 7
חופשי
קומה 3 דירה 6
חופשי
דירה 5
למשתכן
קומה 2 דירה 4
למשתכן
דירה 3
למשתכן
קומה 1 דירה 2
חופשי
דירה 1
חופשי


 
בניין C
מגרש 100
הורדת תוכניות קומה בבניין
הורדת תוכניות הדירה בבניין
קומה 5 דירה 15
חופשי
קומה 4 דירה 14
חופשי
דירה 13
חופשי
דירה 12
חופשי
קומה 3 דירה 11
חופשי
דירה 10
חופשי
דירה 9
למשתכן
קומה 2 דירה 8
חופשי
דירה 7
למשתכן
דירה 6
חופשי
קומה 1 דירה 5
חופשי
דירה 4
למשתכן
דירה 3
למשתכן
קומת קרקע דירה 2
חופשי
דירה 1
חופשי


 
בניין D
מגרש 100
הורדת תוכניות קומה בבניין
הורדת תוכניות הדירה בבניין
קומה 5 דירה 11
חופשי
דירה 12
חופשי
קומה 4 דירה 9
חופשי
דירה 10
חופשי
קומה 3 דירה 7
למשתכן
דירה 8
חופשי
קומה 2 דירה 5
חופשי
דירה 6
חופשי
קומה 1 דירה 3
למשתכן
דירה 4
למשתכן
קומה 1 דירה 1
חופשי
דירה 2
חופשי


 
בניין E
מגרש 100
הורדת תוכניות קומה בבניין
הורדת תוכניות הדירה בבניין
קומה 3 דירה 7
חופשי
קומה 2 דירה 5
חופשי
דירה 6
חופשי
קומה 1 דירה 3
למשתכן
דירה 4
למשתכן
קומה 1 דירה 1
חופשי
דירה 2
חופשי


 
בניין F
מגרש 100
הורדת תוכניות קומה בבניין
הורדת תוכניות הדירה בבניין
קומה 5 דירה 15
חופשי
דירה 16
חופשי
קומה 4 דירה 14
חופשי
דירה 13
חופשי
דירה 12
חופשי
קומה 3 דירה 11
חופשי
דירה 10
חופשי
דירה 9
חופשי
קומה 2 דירה 8
חופשי
דירה 7
למשתכן
דירה 6
למשתכן
קומה 1 דירה 5
למשתכן
דירה 4
למשתכן
דירה 3
חופשי
קומת קרקע דירה 2
חופשי
דירה 1
חופשי


 
בניין G
מגרש 100
הורדת תוכניות קומה בבניין
הורדת תוכניות הדירה בבניין
קומה 5 דירה 10
חופשי
קומה 4 דירה 8
חופשי
דירה 9
חופשי
קומה 3 דירה 6
חופשי
דירה 7
חופשי
קומה 3 דירה 4
למשתכן
דירה 5
חופשי
קומה 2 דירה 2
למשתכן
דירה 3
חופשי
קומה 1 דירה 1
חופשי


 
בניין H
מגרש 100
הורדת תוכניות קומה בבניין
הורדת תוכניות הדירה בבניין
קומה 5 דירה 10
חופשי
קומה 4 דירה 8
חופשי
דירה 9
חופשי
קומה 3 דירה 6
חופשי
דירה 7
חופשי
קומה 3 דירה 4
למשתכן
דירה 5
חופשי
קומה 2 דירה 2
למשתכן
דירה 3
חופשי
קומה 1 דירה 1
חופשי


 
בניין I
מגרש 100
הורדת תוכניות קומה בבניין
הורדת תוכניות הדירה בבניין
קומה 5 דירה 11
חופשי
דירה 12
חופשי
קומה 4 דירה 9
חופשי
דירה 10
חופשי
קומה 3 דירה 7
חופשי
דירה 8
חופשי
קומה 2 דירה 5
למשתכן
דירה 6
חופשי
קומה 1 דירה 3
למשתכן
דירה 4
למשתכן
קומה 1 דירה 1
חופשי
דירה 2
חופשי


 
בניין J
מגרש 100
הורדת תוכניות קומה בבניין
הורדת תוכניות הדירה בבניין
קומה 3 דירה 7
חופשי
קומה 2 דירה 5
חופשי
דירה 6
חופשי
קומה 1 דירה 3
למשתכן
דירה 4
למשתכן
קומה 1 דירה 1
חופשי
דירה 2
חופשי


 
בניין A1
מגרש 102
הורדת תוכניות קומה בבניין
הורדת תוכניות הדירה בבניין
קומה 5 דירה 15
חופשי
דירה 16
חופשי
קומה 4 דירה 14
חופשי
דירה 13
חופשי
דירה 12
חופשי
קומה 3 דירה 11
חופשי
דירה 10
חופשי
דירה 9
חופשי
קומה 2 דירה 8
חופשי
דירה 7
למשתכן
דירה 6
חופשי
קומה 1 דירה 5
למשתכן
דירה 4
למשתכן
דירה 3
למשתכן
קומת קרקע דירה 2
חופשי
דירה 1
חופשי


 
בניין B1
מגרש 102
הורדת תוכניות קומה בבניין
הורדת תוכניות הדירה בבניין
קומה 5 דירה 11
חופשי
דירה 12
חופשי
קומה 4 דירה 9
חופשי
דירה 10
חופשי
קומה 3 דירה 7
חופשי
דירה 8
חופשי
קומה 2 דירה 5
למשתכן
דירה 6
חופשי
קומה 1 דירה 3
למשתכן
דירה 4
למשתכן
קומה 1 דירה 1
חופשי
דירה 2
חופשי


 
בניין C1
מגרש 102
הורדת תוכניות קומה בבניין
הורדת תוכניות הדירה בבניין
קומה 5 דירה 11
חופשי
קומה 4 דירה 9
חופשי
דירה 10
חופשי
קומה 3 דירה 7
למשתכן
דירה 8
חופשי
קומה 2 דירה 5
למשתכן
דירה 6
למשתכן
קומה 1 דירה 3
חופשי
דירה 4
חופשי
קומה 1 דירה 1
חופשי
דירה 2
חופשי


 
בניין D1
מגרש 102
הורדת תוכניות קומה בבניין
הורדת תוכניות הדירה בבניין
קומה 3 דירה 7
חופשי
קומה 2 דירה 5
חופשי
דירה 6
חופשי
קומה 1 דירה 3
למשתכן
דירה 4
למשתכן
קומה 1 דירה 1
חופשי
דירה 2
חופשי


 
בניין E1
מגרש 102
הורדת תוכניות קומה בבניין
הורדת תוכניות הדירה בבניין
קומה 5 דירה 15
חופשי
קומה 4 דירה 14
חופשי
דירה 13
חופשי
דירה 12
חופשי
קומה 3 דירה 11
חופשי
דירה 10
חופשי
דירה 9
חופשי
קומה 2 דירה 8
חופשי
דירה 7
למשתכן
דירה 6
חופשי
קומה 1 דירה 5
למשתכן
דירה 4
למשתכן
דירה 3
למשתכן
קומת קרקע דירה 2
חופשי
דירה 1
חופשי


 
בניין F1
מגרש 102
הורדת תוכניות קומה בבניין
הורדת תוכניות הדירה בבניין
קומה 5 דירה 11
חופשי
דירה 12
חופשי
קומה 4 דירה 9
חופשי
דירה 10
חופשי
קומה 3 דירה 7
למשתכן
דירה 8
חופשי
קומה 2 דירה 5
למשתכן
דירה 6
למשתכן
קומה 1 דירה 3
חופשי
דירה 4
חופשי
קומה 1 דירה 1
חופשי
דירה 2
חופשי


 
בניין G1
מגרש 102
הורדת תוכניות קומה בבניין
הורדת תוכניות הדירה בבניין
קומה 4 דירה 9
חופשי
קומה 3 דירה 7
חופשי
דירה 8
חופשי
קומה 2 דירה 5
חופשי
דירה 6
חופשי
קומה 1 דירה 3
למשתכן
דירה 4
למשתכן
קומה 1 דירה 1
חופשי
דירה 2
חופשי

הדמיות

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image